سه شنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۸|ساعت:۰۶:۰۶:۵۱
جستجوی مطالب

ماده۹۲شهرداری ها

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

ﻣﺎده ۹۲ – ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻄﻠﺒﯽ ﯾﺎ اﻟﺼﺎق ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺑﺮ روي دﯾﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ

ﻣﮕﺮ در ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﻟﺼﺎق اﻋﻼﻧﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و اﻟﺼﺎق آﮔﻬﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد

و ﻧﻮﺷﺘﻦ روي آن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ

ارسال شده در اخبار