سه شنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۸|ساعت:۰۶:۳۷:۳۸
جستجوی مطالب

ماده۹۱ شهرداری ها

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

ماده۹۱ شهرداری ها:ﻫﺮ ﮔﺎه اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداران ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده ۱۹ اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل زﯾﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدد و ﻣﻮرد

ﺗﻌﻘﯿﺐ دادﺳﺮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭘﺲ ازﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ دادﺳﺘﺎن از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﻠﻖ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﺟﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐﺑﺮاي دو دوره از ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد.

۱ – در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداري اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.

۲ – در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ در ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل اﻣﻮر و ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎن ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه – رﺳﯿﺪﮔﯽ در دو ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﻓﻮري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ارسال شده در اخبار