سه شنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۸|ساعت:۰۶:۰۹:۱۳
جستجوی مطالب

ماده۲۴شهرداری ها

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

دستگاه های اجرای مکلفند اسامی بازرسان و ناظران ارشد را از طریق سامانه الکترونیک سازمان اعلام و هرگونه تغییر احتمالی را از این سامانه ثبت نموده اند و گزارش کلی اجرای موارد(۹۱و۹۲)قانون و دستور العمل جاری را هرشش ماه یک بار براساس سازوکار و اقلام اطلاعای اعلامی به سازمان ارسال نمایند(گزارش شش ماه اول سال حداکثر تا پایان مهر ماه و گزارش شش ماهه دوم حداکثر تا پایان فروردین سال بعد).هم چنین برای تشکیل و تکمیل بانک های اصلاعاتی مورد نیاز ضرورت دارد گزارش اقدامات خود را مطابق فرم هایی که  درسامانه الکترونیک و سایت سازمان درج خواهد شد،در دوره زمانی به سازمان ارسال نمایند:

الف-اسامی و مشخصات کارمندانی که مرتکب یکی ازتخلفات موضوع ماده(۹۱)قانون شده ویکی ازمجازات های مذکور درتبصره یک درخصوص آن ها اعمال شده است.

ب- اسامی و مشخصات کارمندانی که با تکرار تخلف پرونده های آن ها در اجرای تبصره(۲) ماده۹۱ قانون یه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اراع و اثبات تخلف به یکی از مجازات های مذکور در این تبصره محکوم شده یا برائت حاصل نموده اند(پس از قطعیت رای)

ج- مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی که به علت پرداخت رشوه به کارمندان دستگاه در مراجع قضایی تحت تعقیب قرارگرفته اند.

د-مشخصات اشخاص مذکور در بند فوق پس از از قطعیت صدور حکم در مجع قضایی(در اجرای تبصره(۴۹)ماده(۹۱) قانون و با ی اعلام به سایر دستگاه هایی اجرایی به منظور خود داری از عقد هرگونه قرارداد با آن ها)

ارسال شده در اخبار