سه شنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۸|ساعت:۰۶:۱۶:۵۱
جستجوی مطالب

شهرداری پاکدشت در نظر دارد

پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پاکدشت ،شهرداری پاکدشت در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل از طریق مناقصه و مزایده عمومی به شرکت ها و افراد واجد الشرایط واگذارنماید.

لذاازمتقاضیان واجد الشرایط که دارای شرکت مرتبط با موضوع(رتبه بندی با گواهی فعالیت)می باشند جهت دریافت اسناد مناقصه و مزایده پس از انتشار آخرین آگهی به امور قراردادها شهرداری پاکدشت مراجعه نمایند و جهت تحویل اسناد مناقصه و مزایده به جزء روزهای تعطیل تاپایان وقت اداری۹۷/۱۱/۲۳ به دبیرخانه شهرداری پاکدشت(امورقراردادها)مراجعه نمایند.لازم به ذکر است هنگام خرید اسناد مناقصه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک شرکت،معرفی نامه همراه بامهر و امضاء مدیرعامل الزامی می باشد.

شهرداری در رد ویاقبول هریک ازپیشنهادات مختار است

سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنطیم قرارداد با برنده اول مناقصه و مزایده مسترد خواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات در متن اسناد مناقصه و مزایده موجود می باشد.

ارسال شده در اخبار